Empowerment

Hos Hund & Træning er vores slogan ”Empowerment for you and your dog”, og det er der en helt speciel grund til. Det handler om vores grundlæggende tilgang til det at arbejde med vores hunde og i det hele taget at omgås med dem i hverdagen. Med inspiration fra den canadiske specialist i adfærd og indlæringsteori, James O’Heare, begyndte vi i Hund & Træning, som den første hundeprofessionelle institution i Danmark, at arbejde med begrebet empowerment som et kerneelement i vores tilgang til træningen af hunde. Det indgår som en central præmis i al vores træning og alle vores uddannelser, og vi afholder kurser med fokus på at styrke empowerment for både konkurrencehunde og familiehunde.

Psykisk styrke, robusthed og modstandskraft

Empowerment handler om at give psykisk styrke, robusthed og modstandskraft. Det vil sige, at empowermenttræning handler om at styrke vores hunde både mentalt og følelsesmæssigt, så de oplever, at de har en høj grad af kontrol over deres egen situation – både i hverdagen og i træningen. Det, at hunden har en følelse af kontrol over sin egen situation, gør den bedre i stand til at klare svære situationer og giver en generelt øget adfærdsmæssig trivsel.

Gør hunden robust via træning

Vi ønsker alle det bedste for vores hunde. Som hundeejere kan vi forsøge at skabe en god tilværelse for hunden på flere måder. Nogen vælger at give hunden en masse goder eller at fjerne alle problemer, der dukker op på hundens vej. Det er vores overbevisning, at vi hjælper vores hunde bedre ved at lære dem at være robuste, så de er i stand til at klare de udfordringer, der uvægerligt vil dukke op undervejs, i stedet for at skærme dem fuldstændig for al modgang. Igennem empowermenttræning kan vi give vores hunde redskaber til at kunne klare vanskelige situationer og udfordringer. Det betyder, at de vil være klædt på til at løse de mange forskellige typer af opgaver og udfordringer, de møder både i hverdagen og i træningen. Det kan både dreje sig om at lære nye øvelser, men det kan også handle om at klare situationer i hverdagen, som er uvante eller lidt overvældende. En hund med en høj grad af empowerment vil være langt bedre rustet til at klare enhver form for udfordring, end en hund der ikke har disse færdigheder.

Giv hunden styrken til at klare udfordringer

Vi kender alle oplevelsen af at stå i en vanskelig eller ubehagelig situation, hvor vi ikke er sikre på, hvad vi skal gøre for at ændre på tingenes tilstand. Det kan f.eks. være, at bilen er punkteret, eller at vi møder en person, der opfører sig ubehageligt og anderledes, end vi forventer. Det kan være både frustrerende og skræmmende. Hvis vi ved, hvad vi kan gøre for at ændre på tingene, eller hvad der er en konstruktiv måde at håndtere situationen på, er det ikke nær så stressende, og vi har en følelse af at have kontrol over vores egen situation. Det giver en følelse af styrke i stedet for en følelse af afmagt.

 

Vi kan give vores hunde øget empowerment via træning på flere områder:

  • Vedholdenhed handler om, at hunden lærer, at det kan betale sig at klø på og at blive ved med at prøve at løse en opgave, selvom den ikke har succes/får belønning med det samme. Evnen til at være vedholdende opfattes af mange som en del af hundens personlighed snarere end som et produkt af træning. Vi mener, at det er muligt at styrke evnen til at være vedholdende hos alle hunde igennem målrettet træning.
  • Kreativitet handler om, at hunden lærer at variere sin adfærd, når den prøver at løse en opgave. Det at være kreativ betyder at være i stand til at prøve nye løsninger i stedet for at blive ved med at gøre det samme eller at give op, når en opgave er svær at løse. Kreativitet hænger tæt sammen med evnen til at tage initiativ og det at være vedholdende. Igen tænker mange måske, at det er et medfødt træk, men det er vores erfaring, at initiativ og kreativitet kan styrkes rigtig meget igennem træning, hvor det er disse kompetencer, der er målet med selve træningen.
  • Ukuelighed eller robusthed handler om, at vores hunde bliver i stand til hurtigt at overvinde følelsesmæssige reaktioner eller helt at undgå dem. På engelsk bruges udtrykket ”bounce back” om hundens evne til at rette sig efter en følelsesmæssig reaktion. Det vil sige, at fokus er på, hvor hurtigt hunden er tilbage på banen igen, hvis den har oplevet noget, der enten var frustrerende eller overvældende. Denne form for styrke kommer blandt andet som følge af øget vedholdenhed og kreativitet, men det er også muligt at gøre hunden mere robust igennem træning, hvor fokus er på at arbejde målrettet på at styrke hundens evne til at rette sig efter en situation, der har været lidt svær.

 

Klikkertræningens principper

Hos Hund & Træning er al vores træning baseret på klikkertræningens principper. Når vi arbejder ud fra disse principper, giver vi, næsten pr. automatik, vores hunde en øget kontrol over deres egen situation, fordi klikkertræning anvender en række strategier, der styrker både vedholdenhed, kreativitet og robusthed. Vi mener, at følgende områder, som er helt centrale præmisser i vores fortolkning af klikkertræning, er med til at styrke hundens almene empowerment:

  • Belønningsbaseret træning, der har fokus på at sætte hunden op til succes, styrker hundens empowerment. Hunden lærer, at der er en sammenhæng mellem dens egen adfærd og de konsekvenser, der følger adfærden.
  • Ignorering af fejl giver hunden frihed til at prøve sig frem, hvilket giver mulighed for, at den kan udvikle både vedholdenhed og kreativitet.
  • Frivillighed og det at hunden deltager aktivt i træningen er centralt i klikkertræningen. Denne del af grundtræningen øger hundens empowerment helt generelt.
  • Shaping handler om at gå trinvist til værks. I processen, hvor hunden skal prøve sig frem og tilbyde adfærd, når kriterierne hæves, lærer hunden at være initiativrig og vedholdende.
  • Variabel forstærkning, hvor hunden ikke får belønning, hver gang den udviser en korrekt adfærd, lærer hunden at tolerere udeblevne belønninger og styrker dens vedholdenhed.
  • Belønningskontrol og selvkontrol handler om at lære hunden, at den kan få adgang til noget, den gerne vil have, ved at udvise selvkontrol. Det giver hunden en oplevelse af at have kontrol over situationen og styrker dermed dens empowerment.
  • Øvelserne i KLIK-konceptet som udgør grundtræningen i det træningssystem, vi har udviklet, styrker hundens empowerment på alle måder. Øvelserne styrker hundens initiativ, selvtillid, forståelse for træningens regler og de sociale bånd mellem menneske og hund. Alt sammen forhold der i høj grad styrker hundens empowerment.

 Skab balance mellem aktivitet, selvkontrol og ro

Vores træningsmæssige tilgang til at øge hundens empowerment handler om at finde en balance imellem aktivitet, selvkontrol og ro i arbejdet med hunden, dvs. altid at have for øje at hunden følelsesmæssigt er i god balance, og at vi ikke arbejder med for høje stressniveauer eller presser hunden ved at arbejde med øvelser, den ikke er klar til. Den træningsmæssige styrkelse af hundens empowerment handler ikke kun om at træne belønningsbaseret. Det handler også i høj grad om, at der er balance i træningen, og at vi hele tiden har fokus på, at hunden både følelsesmæssigt og forståelsesmæssigt er klar til de opgaver, vi stiller den.